FORRÁSOK 
Törvények és Jogszabályok
Törvények, jogszabályok 

 

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről


Jogszabályi háttér
, látogatói kedvezmények, távlati tervek stb.:

Nemzetközi jogszabályok

 • Fogyatékos Személyek Jogainak Deklarációja (1975).
 • Az ENSZ szabályzata a fogyatékkal élők esélyeinek kiegyenlítéséről.

 

Európai jogszabályok

 • Az Európa Tanács ajánlása.
 • Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (92) 6 sz. ajánlása „Összehangolt politikát a fogyatékkal élık számára” címmel.
 • Az Európai Unió Tanácsának határozata. ResAP (2001) 3. sz. Határozat: A fogyatékkal élő személyek teljes állampolgári részvétele felé az új integratív technológiák .

 

Magyar jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. Törvény az Épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvény
 • Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához
 • 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról

 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés * 

7/A. § *  (1) *  A fogyatékos személy számára - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

(2) A közszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok szerinti hatósági eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának érvényesülését biztosítani kell.

7/B. § *  (1)-(2) * 

(3) *  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített köznevelés-fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy az állam által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei.

(4) * 

(5) A 4. § fa)-fc) alpontjában meghatározott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételének megteremtését az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések támogatják.

7/C. § *  A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

 

Kultúra, sport

 1. § (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását.


 

Látogatói kedvezmények:

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 1. §1E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.
 2. §2(1)3Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
 3. b)a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a)pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
 4. c)fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

 

Országos Fogyatékosügyi Programról – OFP  2015-2025  

„A múzeumokra nézve az akadálymentesítés kötelezı … gondoskodni kell a közlekedés, a közterületek és a közhasználatú épületek több szempontú fizikai akadálymentesítéséről, az információkhoz való hozzáférésben és az információk megértésében akadályozott személyek szükségleteire figyelemmel a kommunikációs akadálymentesítésről. Az egyenlő esélyű hozzáférést akadályozó körülmények felszámolására komplex programot kell kidolgozni. (…) Az épített környezet akadálymentesítése, a fogyatékos személyek igényei szerinti átalakítása érdekében folytatni kell az érvényes építési jogszabályok és szabványok áttekintését, annak felmérését, hogy azok – közhasználatú építmények vonatkozásában – mennyiben teljesülnek. (…) Minden induló, új, állami forrásból, illetve EU forrásból történı beruházás esetén a támogatás odaítélésénél kötelezővé kell tenni azt, hogy a létesítendő épület, építmény, tömegközlekedési vagy egyéb közhasználatú eszköz megfeleljen az akadálymentes környezet elvárásainak.”

 

KMOP projektek, 2009:

"Az akadálymentesítés Magyarországon az 1997. évi LXXVIII. törvény által vált kötelezővé: minden új építésű vagy felújítandó, átalakítandó épület tervezésekor és a kivitelezés során kötelezően figyelembe kell venni az akadálymentesítés szempontjait is. Az 1998. évi XXVI. törvény már konkrétan szabályozta, hogy a közszolgáltatásoknak egyenlő eséllyel hozzáférhetőnek kell lenniük, azonban a folyamat nagyon lassan indult el. Jelenleg a központi közigazgatás szervek felelősségi körébe tartozó épületek kevesebb, mint fele akadálymentes. Az intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, más kifejezéssel: a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, és ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének javítása. Fontos kiemelni, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek mindennapjait is megkönnyíti. Magyarország lakossága öregszik, növekszik a megváltozott munkaképességű személyek száma is, így egyre több az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet igénylő személy. A hozzáférhetőség fejlesztésével elkerülhető, hogy a betegség vagy baleset következtében speciális szükségletűvé váló munkavállaló elveszítse munkahelyét, és növekedjenek a rokkantsági kiadások. A fejlesztés megvalósítása így várhatóan az egész társadalomra pozitív hatással lesz."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ